She. Definitely knew.

She. Definitely knew.You may also like...