Eitan: Hi, my name is Eitan and I’m APIGS!


Eitan: Hi, my name is Eitan and I’m APIGS!
APIGS (Anonymous Paranoid IG Selfie): Hi Eitan, We love you, Eitan!
Eitan: I’ve uploded a selfie to IG!
APIGS: Be strong Eitan! We’re right behind you!
Eitan: I think I’m gonna disappear for a while…
APIGS: OK
Eitan: ?!